Kjøpsbetingelser

KJØPSBETINGELSER FOR TROLLTEK.NO

GENERELT

Trolltek.no / Trolltek AS ønsker til enhver tid å yte den beste service overfor sine kunder. Forbrukerkjøp via Trolltek.no / Trolltek AS sin nettbutikk er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, eller vedlegg i utsendte pakker.

Prisene gjelder kun ved bestilling i nettbutikk.

NB - Alle ordrer utenfor Norge må betales med kredittkort/forskuddsbetaling.

KUNDEHENVENDELSER

Vi besvarer e-post så fort som mulig og senest innen 48 timer (med unntak av helger der vi besvarer så fort som mulig første normale arbeidsdag) 

 

BETALINGSBETINGELSER

Kjøp via Trolltek.no / Trolltek AS sin nettbutikk trolltek.no betales i sin helhet med kredittkort, Vipps eller Klarna faktura.  Bedriftskunder kan avtale andre betalingsbetingelser etter kredittsjekk. Alle priser er oppgitt i norske kroner inkl. mva.

KJØPSVILKÅR

GENERELT

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Trolltek.no / Trolltek AS. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Trolltek.no / Trolltek AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom.

PRISER OG LEVERING

Alle priser er oppgitt inkl. mva, eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører, valuta kurser og endringer i transportkostnader

Normal leveringstid fra oss er 3-5 dager - vi sender alltid varene så fort som mulig. Dersom det skulle oppstå forsinkelser informerer vi kunden etter beste evne, kunden står da fritt til å kansellere kjøp og få refundert kjøpesum.

Vi jobber stadig for å bli enda bedre på levering. NB - dersom vi er midlertidig utsolgt kan det ta 7-15 dager fra noen av leverandørene å få varene til oss - de sendes da ut samme dag som vi får dem inn døren.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking og pakking kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom Trolltek AS mot formodning ikke kan levere varen innen akseptabel tid for kunde kan kunden heve kjøpet uten ekstra kostnad. Kjøp tilbakebetales via Klarna eller Vipps som håndterer alle betalingstransaksjoner for trolltek.no.

Tilbud gjelder så langt lageret rekker dersom annet ikke er spesifisert.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Trolltek.no / Trolltek AS side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

SALG TIL UTLANDET

Salg utenfor fastlands Norge forutsetter forskuddsbetaling. Fraktkostnader beregnes spesielt i hvert enkelt tilfelle.

RETUR

Retur av varer skal skje innen 30 dager etter mottatt ordre. Returnert vare skal være ubrukt i original emballasje. Det sendes ut returlapp med alle sendinger - dersom denne benyttes belastes du som kunde med 149,- som trekkes fra refundert beløp ved en kredit.

TILBAKEBETALING

Dersom kunden har returnert varen tilbakebetaler Trolltek AS hele kjøpsbeløp inkl. frakt ut til kunden så snart som mulig, men senest 14 dager etter at Trolltek AS har mottatt returnert vare. Dette gjelder også dersom varen er forsinket og kunden ønsker å heve kjøpet.

KUNDENS PLIKTER

Den som er registrert som kunde hos Trolltek.no / Trolltek AS er ansvarlig for betaling av de ytelser Trolltek.no / Trolltek AS eller Trolltek.no / Trolltek AS sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Trolltek.no / Trolltek AS uavhentede pakker

Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr på kr 500,- for dekking av frakt begge veier og ordrebehandling.

REKLAMASJON

Før feil meldes til Trolltek.no / Trolltek AS bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan bevise at produktet ikke fungerer slik Trolltek.no / Trolltek AS har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Trolltek.no / Trolltek AS slik at vi kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Trolltek.no / Trolltek AS melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Frist for reklamasjon i henhold til kjøpsloven. "Reklamerer kjøperen ikke innen to år etter den dag da han overtok tingen, kan han ikke seinere gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid."  Dersom varen er ment å vare vesentlig lenger ener fristen for å reklamere 5 år. Krav om reklamasjon meldes på e-post til kundeservice@trolltek.no eller tlf. 92286370.

Trolltek AS følger forbrukerklageutvalgets avgjørelse ved eventuell tvist.

AVHJELP

Trolltek.no / Trolltek AS skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Trolltek.no / Trolltek AS iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Trolltek.no / Trolltek AS, betaler ikke Trolltek.no / Trolltek AS disse utgiftene.

ANGRERETT

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (for unntak se i lovteksten).
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Sammen med forsendelsen kommer også et angrerettskjema som må fylles ut ved evt. retur.
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglene opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten, jf. angrerettloven § 21 tredje ledd jf. § 8 første ledd bokstav h. Sørger selger for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene, jf. angrerettloven § 21 fjerde ledd. 


For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravs gebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Dersom produktet er brukt eller verdien på annen måte forringet kan vi redusere refundert beløp tilsvarende verdiforringelsen. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.
Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Krav om angrerett meldes på e-post til kundeservice@trolltek.no eller tlf. 92286370.

Ved en eventuell tvist, følger vi forbrukerklageutvalgets retningslinjer og anbefalinger

SALG TIL MINDREÅRIGE

Trolltek AS selger ikke varer til personer under 15 år. Personer som ønsker tilsendt faktura eller delbetaling må være over 18 år. 

EKSTRAORDINÆRE FORHOLD

Trolltek.no / Trolltek AS er kun ansvarlig for tap av varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Trolltek.no / Trolltek AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Trolltek.no / Trolltek AS sin kontroll, og som Trolltek.no / Trolltek AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Trolltek.no / Trolltek AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Trolltek.no / Trolltek AS side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

SALGSPANT/BETALINGSVILKÅR

Trolltek.no / Trolltek AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

PERSONOPPLYSNINGER OG SIKKER BETALING

Trolltek.no / Trolltek AS oppbevarer ingen personnummer eller kortinfo. All håndtering av kort og personopplysninger håndteres av eksterne, erfarne, aktører som VIPS, DIBS og Klarna. For å hindre svindel med kort har vi også lagt inn høyeste sikkerhetsnivå på kortbetaling og krever 3D secure verifisering på kjøp.  Personopplysninger som navn/adresse/e-post oppbevares for å kunne sende kunden varer/relevant info til kunden. Kunden har fullt innsyn i disse opplysninger på forespørsel og opplysningene slettes også umiddelbart om ønskelig.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

COOKIES

Trolltek.no benytter ¨cookies¨ for å gi deg en bedre kjøpsopplevelse. Ingen personnummer/betalingsinfo oppbevares av ¨cookiene¨ og informasjon videre bringes heller ikke til eksterne parter.

ENDRING I VILKÅRENE

Trolltek.no / Trolltek AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

FORCE MAJEUR

Er Trolltek.no / Trolltek AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Trolltek AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Med vennlig hilsen

Trolltek.no / Trolltek AS